ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้คู่คุณธรรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของ สพป.สระบุรี เขต 1 ปี 2559
1. นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออก เขียนได้ ภายในภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในปีการศึกษา 2559
2. นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจ การสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น
3. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย
4. ปลอดนักเรียนออกกลางคัน
5. ผลการทดสอบ O-NET และ NT สูงกว่าระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3

 • โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด

  128 โรง

 • โรงเรียนขนาดใหญ่

  นักเรียนตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป
  จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนขนาดกลาง

  นักเรียนตั้งแต่ 121 - 499 คน
  จำนวน 42 โรงเรียน

 • โรงเรียนขนาดเล็ก

  นักเรียนตั้งแต่ 1 - 120 คน
  จำนวน 79 โรงเรียน

LATEST NEWS

ข้อมูล-ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บริบท

สภาพทั่วไปของจังหวัดสระบุรี

ภารกิจและบทบาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ทิศทางและแนวทางการจัดการศึกษา

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

จุดเน้นและเป้าหมาย 2560

จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของ สพป.สระบุรี เขต 1 ปี 2560

แผนปฏิบัติการ 2560

แผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ 2560

ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
พ.ศ. 2559

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2559

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการโรงเรียน

โรงเรียนประชารัฐ

มีโรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐทั้งหมด 19 โรงเรียน

โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

STEM

โรงเรียนในสังกัดแยกตามกลุ่มโรงเรียน

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซึ่งดูแลสถานศึกษาจำนวน 8 อำเภอ ในจังหวัดสระบุรีจึงได้แบ่งสถานศึกษาออกเป็น 13 กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มพหลโยธิน

อำเภอเมืองสระบุรี

กลุ่มพระพุทธฉาย

อำเภอเมืองสระบุรี

กลุ่มหนองแซง

อำเภอหนองแซง

กลุ่มทุ่งรวงทอง

อำเภอบ้านหมอ

กลุ่มบ้านหมอบูรพา

อำเภอบ้านหมอ

กลุ่มดอนพุด

อำเภอดอนพุด

กลุ่มหนองโดน

อำเภอหนองโดน

กลุ่มพระพุทธบาท 1

อำเภอพระพุทธบาท

กลุ่มพระพุทธบาท 2

อำเภอพระพุทธบาท

กลุ่มพัฒนพงศ์

อำเภอเสาไห้

กลุ่มเสาไห้

อำเภอเสาไห้

กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 1

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 2

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

VDO Conference

Clip VDO Conference ย้อนหลัง การประชุมทางไกลจาก สพฐ
โรงเรียน ICU
โรงเรียน ICU
การประชุมแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
การประชุมแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 30 ธีนวาคม 2559
รมว.ศธ. มอบนโยบาย
รมว.ศธ. มอบนโยบาย
รมว.ศธ.มอบนโยบาย ให้กับ ผอ สพท
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบนโยบายให้แก่ ผอ สพท ทุกเขต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ
การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ
VDO การบริหารงบประมาณ
VDO การบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
VDO การบริหารงานบุคคล
VDO การบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
นโยบายเร่งด่วน 6 ประการ สพฐ.
นโยบายเร่งด่วน 6 ประการ สพฐ.
นโยบายเร่งด่วน 6 ประการ สพฐ.
นโยบายเร่งด่วน 6 ประการ สพฐ. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน
เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน
ประชุมทางไกล “เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน”
ประชุมทางไกล “เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
โรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน
VDO Conference เรื่องโรงเรียนดีใกล้บ้าน
VDO Conference เรื่องโรงเรียนดีใกล้บ้าน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

ติดต่อเรา

ICT Team : กลุ่มนโยบายและแผน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

LATEST NEWS

ข้อมูล-ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1