ทิศทางและแนวทางการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรการจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม นักเรียน มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการนิเทศการศึกษา
6. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม
“ซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน”

เป้าประสงค์หลัก
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยอย่างสมดุล
3. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณภาพได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพ
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีการใช้เทคโนโลยี มีนวัตกรรม มีภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการนิเทศการศึกษา
6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *