จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของ สพป.สระบุรี เขต 1 ปี 2560

จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของ สพป.สระบุรี เขต 1 ปี 2560

“ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”

1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ ภายในภาคเรียนที่ 1 และนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในปีการศึกษา 2560

2. นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจ การสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม ตามระดับชั้น
3. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย
4. ปลอดนักเรียนออกกลางคัน
5. ผลการทดสอบ O-NET และ NT สูงกว่าระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
เป้าประสงค์ 2 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยอย่างสมดุล
เป้าประสงค์ 3 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณภาพได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างสมดุลตามช่วงวัย
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ประเมินพัฒนาการ
2. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง
3. พัฒนาสื่อ
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
5. คัดเลือก Best Practice
6. ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยอย่างสมดุล
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ประเมินพัฒนาการ
2. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง
3. พัฒนาสื่อ
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
5. คัดเลือก Best Practice
6. ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ประเมินคัดกรอง จัดทำฐานข้อมูล
2. พัฒนาสื่อและเรียนรู้
3. นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. คัดเลือก Best Practice
5. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (ท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน)
6. จัดค่ายพัฒนาวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ประเมินคัดกรอง จัดทำฐานข้อมูล
2. พัฒนาสื่อและเรียนรู้
3. นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. คัดเลือก Best Practice
5. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (ท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน)
6. จัดค่ายพัฒนาวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 5 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) สูงกว่าระดับประเทศ และเพิ่มขึ้น
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดค่ายพัฒนาวิชาการ
2. สร้างแบบทดสอบ สื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3. ศึกษาดูงาน
4. Pre-Post NT
5. มอบขวัญกำลังใจ
ตัวชี้วัดที่ 6 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ และเพิ่มขึ้น
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดค่ายพัฒนาวิชาการ
2. สร้างแบบทดสอบ สื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3. ศึกษาดูงาน
4. Pre-Post O-NET
5. วิเคราะห์ข้อสอบหาข้อบกพร่อง
6. มอบขวัญกำลังใจ

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับดีขึ้นไป
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ค่ายคุณธรรม
2. ประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการบริการ
3. ประกวดโครงงานคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระดับดีขึ้นไป
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดค่ายพัฒนาวิชาการ
2. ประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
3. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (ท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน)
4. มอบขวัญกำลังใจ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด
2. ตรวจปัสสาวะ
3. ประกวดโรงเรียนสีขาว
4. แข่งขันกีฬา
5. ประกวดโครงงาน
6. ศึกษาดูงานสถานบำบัด
7. มอบรางวัล
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. คัดกรอง (ทดสอบ)
2. ผลิตสื่อการเรียนการสอน
3. ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. คัดกรอง (ทดสอบ)
2. ค่ายนักเรียนพิเศษ (เด็กเป็นเลิศ)
3. ผลิตสื่อการเรียนการสอน
4. ศึกษาดูงาน
5. การนิเทศ ติดตาม
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิด การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2. จัดค่ายวิชาการ
3. ประชุมปฏิบัติการ
4. การนิเทศ ติดตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เป้าประสงค์ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานแนะแนวให้เข้มแข็งและทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักเรียนมีความปลอดภัย
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ค่ายนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
3. จัดทำคู่มือความปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนปลอดนักเรียนออกกลางคัน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. มอบทุนการศึกษา
3. การนิเทศติดตาม
4. จัดค่ายนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
5. เยี่ยมบ้านนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ทวิภาคี
2. พัฒนาหลักสูตร
3. ประสานความร่วมมือ (ประชารัฐ/ชุมชน/ภูมิปัญญา)
4. จัดหาสื่อ/ผลิตสื่ออุปกรณ์
5. ประกวดโครงงานอาชีพ
6. MOU (โรงงาน สถานประกอบการ)
7. แนะแนวอาชีพ
8. ตลาดนัดอาชีพ
9. การฝึกประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียน
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ทวิภาคี
2. พัฒนาหลักสูตร
3. ประสานความร่วมมือ (ประชารัฐ/ชุมชน/ภูมิปัญญา)
4. จัดหาสื่อ/ผลิตสื่ออุปกรณ์
5. ประกวดโครงงานอาชีพ
6. MOU (โรงงาน สถานประกอบการ)
7. แนะแนวอาชีพ
8. ตลาดนัดอาชีพ
9. การฝึกประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียน
ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราที่นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. แนะแนวนักเรียน และผู้ปกครอง
2. จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา
3. MOU (สถาบันอาชีวะ โรงงานสถานประกอบการ)
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะชีวิต
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดค่ายพัฒนาวิชาการ
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
3. ประกวดโครงงาน
4. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
5. มอบขวัญกำลังใจ
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. นิเทศติดตาม
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3. ประเมิน
4. มอบขวัญกำลังใจ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแนะแนวระดับดีขึ้นไป
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. นิเทศ ติดตาม
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3. ประเมินกิจกรรม
4. ประชุมปฏิบัติการ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ไม่ต่ำกว่า 10 องค์กร
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. MOU กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ 4 ครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5 ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีการใช้เทคโนโลยี มีนวัตกรรม มีภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการ และการนิเทศการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ประเมินการจัดการเรียนรู้
2. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของศึกษานิเทศก์ สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. พัฒนาศึกษานิเทศก์
2. จัดทำเครื่องมือ/คู่มือ
3. กิจกรรมการนิเทศ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามี ID Plan และนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. พัฒนาวิธีการจัดทำ ID Plan
2. คัดเลือก ID Plan เพื่อสนับสนุนงบพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดทำคู่มือการประเมิน
2. ประกวด
3. พัฒนาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
4. ศึกษาดูงาน

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างขวัญกำลังใจครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. มอบเกียรติบัตร
2. จัดงานวันเกียรติยศ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. กิจกรรมค้นหาคนดี
5. จัดทำทำเนียบคนดี
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติงาน เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ประกวดคัดเลือก
2. มอบรางวัล
3. จัดทำทำเนียบผู้มีผลงานดีเด่น

กลยุทธ์ที่ 3 ลดภาระงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของเรื่องที่มีการปฏิบัติแทนสถานศึกษาขนาดเล็กตามที่ร้องขอได้
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
2. สถานศึกษาร้องขอ ประกาศ การทำแทนสถานศึกษา
(ภาระงาน 4 กลุ่มงานของสถานศึกษา)
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนครั้งของการรายงานระบบข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน
แนวทางการจัดกิจกรรม
– พัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนครั้งของการพัฒนาครูโดยใช้เวลาราชการ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. กำหนดมาตรการ
2. มีระบบกำกับ ติดตามที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 กระจายอำนาจการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด (มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สะดวกพร้อมใช้)
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดหา/จัดจ้าง เทคโนโลยีและระบบที่ทันสมัย
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. พัฒนาบุคลากร
4. กำหนดมาตรการ
5. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
6. สร้างเครือข่าย
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนครั้ง/ภาระงาน มีการบูรณาการการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน ระดับดีขึ้นไป
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิเคราะห์ภาระงาน
2. จัดทำปฏิทิน
3. กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
4. กำหนดทีมประสานการทำงาน (นำ/ประสาน/ติดตาม)
ตัวชี้วัดที่ 3 มีการพัฒนาระบบการนิเทศ กำกับติดตามที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. กำหนดผู้รับผิดชอบ
2. สร้างความเข้าใจ
3. จัดทำแผนการติดตาม (ระดับเขต โรงเรียน)
4. สระบุรีโมเดล
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนยุติด้วยความเป็นธรรม
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ
2. แต่งตั้งคณะทำงาน /การมีส่วนร่วม
3. เปิดเผยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
4. จับคู่เพื่อนคู่คิด
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของกลุ่มโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. สนับสนุนงบประมาณ
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
3. วิเคราะห์ภารกิจ
4. มอบขวัญกำลังใจ
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดทำคู่มือ/สร้างความเข้าใจ
2. การกำกับติดตาม
3. การประเมินตนเอง

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนช่องทางของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้
2. การสร้างเครือข่ายกับสื่อทุกประเภททุกแขนง
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้ามาร่วมพัฒนา และช่วยเหลือสถานศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
2. ทำ MOU

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ให้มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กมีการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ตั้งชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
2. สนับสนุนงบประมาณ
3. ประกวดโรงเรียนขนาดเล็ก
4. ประกวด Best/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. สร้างเครือข่าย
6. ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพิเศษมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดกลุ่มประเภทโรงเรียน/เครือข่าย
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวด Best
3. ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ติดตาม ประเมิน
2. buddy/จับคู่

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของโรงเรียนมีผลงานวิจัยไม่ต่ำกว่า 1 ผลงาน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. พัฒนา/อบรม ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2. จัดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ
3. มอบรางวัล/แรงจูงใจ
4. สนับสนุนงบประมาณ
5. สร้างเครือข่ายการวิจัย
6. มีตัวอย่างผลงาน
7. ตั้งทีมพี่เลี้ยง/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
เป้าประสงค์ 5 ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีการใช้เทคโนโลยี มีนวัตกรรม มีภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการนิเทศการศึกษา
เป้าประสงค์ 6 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบนิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดทำคู่มือการนิเทศภายใน
2. ทีมแกนนำ สร้างทีมนิเทศ
3. ประกวด Best/ประเมิน
4. ศึกษาดูงาน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้นิเทศ นิเทศการจัดการเรียนรู้ให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. สร้างรูปแบบการนิเทศ
2. มีการนิเทศ
3. การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนสื่อ นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการนิเทศการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดทำหรือผลิตสื่อนวัตกรรม
2. การนิเทศติดตาม
3. มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามงานทั้ง 4 ด้าน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. จัดทำสื่อ เครื่องมือการนิเทศ ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน
2. สร้างเครือข่ายการนิเทศ งาน 4 ด้าน

คลิกที่นี่เพื่อ Download

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *